lito tryk quality labels logo

Salgs- og Leveringsbetingelser

 Gældende fra 21.02.2019

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Lito-Tryk Aps (herefter omtalt som leverandøren) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

§ 1 Tilbud og aftale
1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.
1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.
1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, skitser, layout, prøvetryk, cromalin, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.4. Tilbuddet er betinget af, at:
– Materialer og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
– Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
– Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§ 2 Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.4. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
– Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
– Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
– Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
– Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
– Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
– Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§ 3 Levering
3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
– Bestillerens handling eller undladelse
– Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
– I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
– I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
3.2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
3.5. Bestilleren skal straks ved leveringen lade hele leverancen grundigt undersøge og afprøve, herunder stregkoder, EAN-numre og pantmærker.

§ 4 Betaling
4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Renten udgør p.t. 10% p.a.
4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
5.3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Forsinkelse
6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§ 7 Mangler
7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
7.5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
7.6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
7.7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.
7.8. Leverandøren vil efter bedste evne rådgive bestilleren med hensyn til valg af produkt samt på forlangende levere materiale til afprøvning. Det påhviler dog bestilleren at sikre sig, at produktet kan anvendes til det specifikke formål, det er tiltænkt.
7.9. Bestilleren er pligtig til, forinden produktet tages i brug, at foretage forsvarlig afprøvning af produktet under realistiske produktionsforhold samt til øjeblikkeligt at ophøre med anvendelse af produktet, såfremt dette findes utilfredsstillende.
7.10. Fejl ved produktet, som opstår som følge af bestillerens forkerte opbevaring/behandling er leverandøren ikke ansvarlig for.

§ 8 Erstatningsansvar
Ansvar
8.1. Leverandøren og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for tab, der skyldes fejl og mangler ved stregkoder, EAN-numre og pantmærker.
8.2. Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er leverandøren ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
8.3. Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til kr. 125.000, medmindre leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Produktansvar
8.4. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
8.5. For eventuelt produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, gælder derimod følgende begrænsninger:
– Leverandøren er alene ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af leverandøren eller andre i produktionskæden, som leverandøren hæfter for – Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.
– Leverandøren er aldrig ansvarlig for tab, der skyldes fejl og mangler ved stregkoder, EAN-numre og pantmærker.
8.6. Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til kr. 125.000 for produktansvarsskader, medmindre leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
8.7. I den udstrækning leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for en tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.

Tredjemands rettigheder
8.8. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
8.9. Hvis leverandøren er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde leverandøren skadesløs herfor. I tilfælde, hvor leverandøren på uagtsom måde selv har valgt at benytte tredjemands beskyttede rettigheder, er leverandørens ansvar begrænset til kr. 125.000.

Tillægsbetingelser for reproydelser
8.10. Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra trykningens påbegyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer mv., er leverandøren ikke erstatningsansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig til at levere nye, rettede trykforme.

§ 9 Underleverandører
9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde
10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§ 11 Persondata
11.1. Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.

§ 12 Lovvalg og værneting
12.1. Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
12.2. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Randers.